Licznik odwiedzin (unikalnych)

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj51
mod_vvisit_counterWczoraj73
mod_vvisit_counterTen tydzień409
mod_vvisit_counterOstatni tydzien723
mod_vvisit_counterTen miesiac2483
mod_vvisit_counterOstatni miesiac2959
mod_vvisit_counterWszystkie dni151535

Gosci na stronie: 1
Twoj adres IP: 23.20.6.115
,
Dzisiaj: 25 sierpień 2016

Strona główna

XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

Rada Miejska Gminy Mirsk zaprasza na XXIII sesję Rady, która odbędzie się 30 sierpnia 2016 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirskprzy placu Wolności 39. 
Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołów z sesji z dni 31.05.2016 r., 29.06.2016 r.

2. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

3. Gospodarka odpadami komunalnymi:
  a)  wystąpienie Burmistrza i Pana Janusza Kacika – właściciela firmy Usługi Komunalne i Transportowe,
  b)  dyskusja,
  c)  podjęcie ewentualnych wniosków.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) mian budżetu na 2016 rok,
  b) zmiany Uchwały Nr XXII/143/16 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mirsk,
  c) zmiany Uchwały Nr XXII/144/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. Rady Miejskiej Gminy Mirsk w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  d) wyrażenia zgody na przejęcie do gminnego zasobu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Zdrojowej nr 28,
  e) udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego, 
  f)  zatwierdzenia planu pracy Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Gminy Mirsk na II półrocze 2016 roku,
  g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Rady Miejskiej Gminy Mirsk na II półrocze 2016 roku,
  h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa oraz Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Gminy Mirsk na II półrocze 2016 roku.

5. Interpelacje, zapytania, wnioski, opinie.

6. Sprawy różne.

7. Informacje i komunikaty, korespondencja przewodniczącej Rady.
Jednocześnie informuję, że w dniu 25 sierpnia 2016 r. o godz. 1300 w Klubie Integracyjno – Profilaktycznym w Mirsku przy Placu Wolności 15 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Mirsk. 
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Omówienie materiałów na sesję w dniu 30.08.2016 r.
2. Sprawy różne.

WYSTAWKA 2016

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK

Na podstawie art.3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r o funduszu sołeckim(Dz.U.z 2014 poz 301) oraz uchwały Nr XLV/363/14 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28.03.2014r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego wysokość środków przypadająca na nasze sołectwo w ramach funduszu sołeckiego na 2017r wynosi: 25.517,70zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemnascie  złotych 70/100 ) Warunkiem wykorzystania przypadających nam środków jest złożenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk w terminie do 30 września 2016r wniosku zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.)  Bardzo proszę mieszkańców o zastanowienie się, na jakie zadania wydać w/w kwotę. We wrześniu odbędzie się zebranie wiejskie w powyższej sprawie. 

                                                                                                                Sołtys Rębiszowa 

                                                                                                                   Piotr Cybulski

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW LIPIEC-GRUDZIEŃ 2016

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych lipiec-grudzień 2016 http://mirsk.pl/images/article/file/lipiec-grudzie%C5%84%202016.pdf

Ogłoszenie o naborze do oddziału przedszkolngo

Żużli smród

Nie zakończyła się jeszcze odyseja groźnych odpadów pohutniczych ze składowiska odpadów niebezpiecznych w Chemnitz. Dzięki aktywności mieszkańców gminy udało się u nas zablokować sprowadzenie naszych terenów właściwie do roli wysypiska niebezpiecznych odpadów. Więcej informacji na http://www.lwowecki.info/pl/3328/59/c/zuzli-smrod.html

ZSLG Mirsk 2016 Oferta

Więcej informacji na: https://www.youtube.com/watch?v=pcudduFXrGg

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E
o naborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej 
w formie dotacji na budowę studni. 


Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk realizując uchwałę nr XV/93/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2015r. zaprasza mieszkańców Gminy Mirsk do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę studni dla osób fizycznych. 

Rozpoczęcie naboru wniosków nastąpi z dniem 01.03.2016r. z terminem zakończenia do  30.04.2016r.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w uchwale nr XV/93/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 grudnia 2015r. (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z 2016r. poz. 74) według kolejności ich składania, przez osoby dotknięte skutkami suszy, dla których studni była dowożona woda przez służby gminne. W dalszej kolejności będą rozpatrywane wnioski składanie przez pozostałe osoby, do wyczerpania środków określonych w budżecie Gminy Mirsk.  

Sposób składania wniosków i tryb postępowania:

1) Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk (pokój nr 1) w dniach i godzinach pracy urzędu, lub przesłać pocztą.

2) Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

a) musi być złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do w/w uchwały,

b) zawierać załączniki wymagane i wskazane w w/w uchwale tj;

- informację o rodzaju montowanej studni wraz z danymi technicznymi. 

- oświadczenie wnioskodawcy w sprawie stanu prawnego nieruchomości (własności), w przypadku współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie studni. 

- zgłoszenie do Starosty Lwóweckiego zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Wodnym.

3) Rozpatrzenie wniosków zostanie dokonane w terminie do dnia 31.05.2016r. Z wybranymi wnioskodawcami zostanie zawarta stosowna umowa o udzielenie dofinansowania.

4) Rozliczenie przyznanych dotacji i wypłata środków finansowych zostanie dokonane za rok 2016, po wybudowaniu i uruchomieniu studni w terminie do 30 listopada, zgodnie z zawartą umową.

5) Osobą upoważnioną do kontaktów z wnioskodawcami oraz dodatkowych informacji udzieli: 

Tadeusz Nowik, insp. ds. inwestycji, pokój nr 10, tel. 75 64 70 457, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
6) Ogłoszenie zostało umieszczone  na  stronie  internetowej Gminy Mirskwww.mirsk.pl, zakładka: Aktualności, lokalnej gazecie „Wieści Mirska” oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.
 

                                                                            B U R M I S T R Z
                                                                          Miasta i Gminy Mirsk 
  
                                                                          /-/  Andrzej  Jasiński

Załącznikami do ogłoszenia są:

1) Uchwała nr XV/93/15 - w formacie PDF,

2) Wniosek o udzielenie dotacji – do pobrania w formie elektronicznej, lub papierowej w pokoju nr 10, 

3) Oświadczenie w sprawie stanu prawnego –  do pobrania w formie elektronicznej, lub papierowej w pokoju nr 10, 

4)  Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę – do pobrania w formie elektronicznej, lub papierowej w pokoju nr 10.

 
joomla template 1.6